Statut

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu „SPŻW”, co stanowi pierwsze litery pełnej nazwy Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla popularyzacji postaw patriotycznych oraz wiedzy o walce Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-1956.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Stowarzyszenie używa pieczęci, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

II. Cele i środki działania

9. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem walk Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-1956. Działalność ta będzie realizowana przez

a) Organizację wykładów, wycieczek, prowadzenie stron internetowych, wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych, przygotowywanie i publikowanie artykułów.
b) Propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie.
c) Upowszechnienie wiedzy na temat Podziemia Niepodległościowego i Jego Bohaterów.
d) Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
e) Popularyzację krajoznawstwa i turystyki z uwzględnieniem Kresów Wschodnich.
f) Pomoc Polakom na Wschodzie.
g) Popularyzację wiedzy na temat antykomunistycznego ruchu oporu Europy Wschodniej.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) Organizację spotkań, wykładów, seminariów, działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą.
b) Organizację marszów, obozów, obchodów świąt oraz opiekę nad miejscami pamięci.
c) Organizację krajowych i międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, festiwali i organizację spotkań artystycznych.
d) Organizację zawodów sportowych, grup treningowych, wycieczek i obozów krajoznawczych.
e) Współpracę z instytucjami kulturalnymi i społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym przedmiocie działalności, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
f) Współdziałanie z instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, uczelniami, władzami państwowymi i samorządowymi w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.

III. Członkowie – prawa i obowiązki

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających
c) honorowych

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) Złoży deklarację członkowską na piśmie
b) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia .

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b) Przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia
c) Regularnego opłacania składek

21. Członkowi wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) Wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
z powodu notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
z powodu niepłacenia składek za okres pół roku
c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i na jej mocy Zarząd dokonuje przyjęcia w poczet członków bądź wykreśla z listy członków Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

26. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

27. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na piśmie, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

32. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć nie więcej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym, przy czym musi zostać zachowany przynajmniej 30 dniowy odstęp czasowy między Walnymi Zebraniami. Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na piśmie, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

33. Uchwały Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.

34. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) Uchwalanie zmian Statutu
c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) Uchwalanie budżetu
g) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
j) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
l) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

35. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa i Sekretarza, powoływanych przez Walne Zebranie.

36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Sposób reprezentacji – minimalnie dwóch członków Zarządu łącznie.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

38. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g) Zwoływanie Walnego Zebrania
h) Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, powoływanych przez Walne Zebranie.

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu
b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu członków
c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania członków oraz posiedzenia Zarządu
d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków

42. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V. Majątek i fundusze

43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) Ze składek członkowskich
b) Darowizn, spadków, zapisów
c) Dotacji i ofiarności publicznej

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis przynajmniej dwóch członków Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maja przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.